පාට් දාල දිනන්න - Bajaj ජෙනුයින් පාර්ට්ස් කෑෂ් බැක්

පාට් දාල දිනන්න - Bajaj ජෙනුයින් පාර්ට්ස් කෑෂ් බැක්

පාට් දාල දිනන්න - Bajaj ජෙනුයින් පාර්ට්ස් කෑෂ් බැක්

පාට් දාල දිනන්න - Bajaj ජෙනුයින් පාර්ට්ස් කෑෂ් බැක්. බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් දාන ඔබට වාසි රැසක්.

සති පතා දිනුම් ඇදීමෙන් රු.15,000/- ක් දක්වා මුදල් ආපසු සහ අවසාන මහා දිනුම් ඇදීමෙන් ලක්ෂ ගණනින් මුදල් තෑගි.

තරඟය ඇතුල් වෙන්න කරන්න තියෙන්නේ සුළු දෙයයි. රු 2500/- ට වැඩි Bajaj ජෙනුයින් පාර්ට්ස් බිල්පතේ Photo එකක් 0765 111 211ට අදම WhatsApp කරන්න...

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0114 700 600

-----

 

Terms and Conditions of Raffle Draw – Bajaj Genuine Spare Parts

01. Campaign name              : “Part Dala Dinana - Bajaj Genuine Parts Cash Back”

02. Campaign Period             : 22nd of March 2021 up to 31st of May 2021.

03. Entry criteria                     : Customers must purchase a minimum of Rs. 2,500/- worth Bajaj Genuine Spare Parts (2W, 3W, QUTE, BGO, DP Accessories) from any DPMC Key Dealer, Non-key Dealer, DPMC service dealer and DPMC Outlet during the campaign period.  

04. Eligibility                           : The customers are required to WhatsApp a clear photograph of their purchase invoice along with below details depending on the nature of the invoice (ERP or Non ERP) to our dedicated WhatsApp number +94765111211.

Details required for ERP Invoices:

Customer NIC number, full name and residential address.

Details required for Non-ERP invoices:

Dealer name, Dealer Stamp and Dealer Area along with customer NIC number, full name and residential address.

05. No of Raffle Draws       :  10 weekly draws and 01 Grand draw.

 

06. Weekly Consolation Prize Draw:

  • 15 consolation prize winners will be selected on a weekly basis from the entries received from Monday to Sunday.  A total of 150 consolation prize winners will be selected at the end of 10 weekly draws.
  • Each consolation prize winner from the weekly draw will be awarded cash for the total value of the purchase invoice subject to this value not exceeding Rs. 15,000/-.
  • Upon finalizing the consolation prizewinners on a weekly basis, each winner will be notified via a message from the above WhatsApp number to collect the prize from the relevant DPMC regional office.

To claim the prize, winner him/herself need to be present with his/her NIC, WhatsApp message informing wining, special code and the original WhatsApp message sent for competition entry by the customer.

07. Grand draw scheme      : Including the weekly winners, all the valid customer entries will be eligible for the grand draw.

Final Grand Prize Draw:

  • 1st Prize                -              500,000/-
  • 2nd Prize               -              250,000/-
  • 3rd Prize                -              100,000/-

08. Upon finalizing the grand pize winners, each winner will be notified via a message from the above WhatsApp number to collect the prize from DPMC Head Office – Battaramulla.  To claim the prize, winner him/herself need to be present with his/her NIC, WhatsApp message informing wining, special code and the original WhatsApp message sent for competition entry by the customer. The Grand Prizes will be issued as cash to the winner.

09.   Employees of David Pieris Group, their immediate family members, all Key Dealers/Non-Key Dealers/service dealer and their staff/and immediate family members are not eligible for this campaign. If found, will be immediately disqualified even at the last stage of receiving prize money. Further, competition will not accept any entries for the weekly and grand draw by groups of people, corporates/companies/businesses or any other similar ones.

10. All decisions regarding this campaign will be at the sole discretion of David Pieris Motor Company (pvt) Limited and considered final.

 

  • Promotion Start Date : March 22, 2021
  • Promotion End Date : May 31, 2021