ඔබ බජාජ් 2 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක හිමිකරුවෙක් නම්, 4 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක් මිලදී ගැනීමේදී රු. 10,000/-ක වට්ටමක්.

ඔබ බජාජ් 2 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක හිමිකරුවෙක් නම්, 4 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක් මිලදී ගැනීමේදී රු. 10,000/-ක වට්ටමක්.

ඔබ බජාජ් 2 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක හිමිකරුවෙක් නම්, 4 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක් මිලදී ගැනීමේදී රු. 10,000/-ක වට්ටමක්.

As a part of our 25th Anniversary celebrations we are delighted to offer a Rs. 10,000/- price saving to every 2 stroke customer on their second brand new purchase.

  • Promotion Start Date : June 01, 2019
  • Promotion End Date : June 30, 2019