නිෂ්පාදන

.

නවතම

QUTE UG

Bajaj QUTE is a four-wheeler, yet not a car. It comes under a whole new category — the quadricycle. It is a new-age vehicle that carries the attributes of a three-wheeler as well as those of a car. It is compact, lightweight, and has a carbon footprint that is 37% lesser than the smallest car

නිෂ්පාදන වර්ගය : කෝඩ්රිසයිකල් වෙළඳ නාමය : Bajaj Price : LKR 1,127,450.00
ඇස්තමේන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න
නවතම

Bajaj Avenger Street 160 ABS

Ride on air with the Avenger Street 160 ABS. Designed keeping in mind both city and highway riders, it is the perfect machine for those who are new to leisure cruising. The latest variant of the Avenger upholds all the qualities and features that have made the brand one of the most popular city cruisers.

නිෂ්පාදන වර්ගය : යතුරු පැදි වෙළඳ නාමය : Bajaj මාදිලිය : Avenger Price : LKR 459,950.00
ඇස්තමේන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න
නවතම

Pulsar NS 160 FI ABS

The most powerful 160cc bike. Experience the epitome of power and performance with the new generation Pulsar NS 160 with Fi & ABS Special Discounted Price *Conditions apply  *Prices may change without prior notice   

නිෂ්පාදන වර්ගය : යතුරු පැදි වෙළඳ නාමය : Bajaj මාදිලිය : Pulsar Price : LKR 449,950.00
ඇස්තමේන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න විශේෂතා කියවන්න
නවතම

Pulsar NS 200 ABS

Pulsar NS 200 ABS is one of the modish looking variants in the Pulsar range which comes loaded with a 199.5cc, four-stroke, SOHC, 4 valve engine. The liquid-cooled single cylinder engine offers 23.17 bhp at 9500rpm and 18.3Nm at 8000rpm. Pulsar 200 NS reaches zenith in terms of speed

නිෂ්පාදන වර්ගය : යතුරු පැදි වෙළඳ නාමය : Bajaj මාදිලිය : Pulsar Price : LKR 489,950.00
ඇස්තමේන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න
නවතම

KTM RC 125

COMPACT RACER The entry level for really ambitious racers. The state-of-the-art, water-cooled engine delivers 15 hp (11 kW), 12 Nm of torque and total race performance for everyday use. Every ride turns into preparation for the next race with the street-legal KTM RC 125.

නිෂ්පාදන වර්ගය : යතුරු පැදි වෙළඳ නාමය : KTM මාදිලිය : RC Price : LKR 599,950.00
ඇස්තමේන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

Bajaj Qute Tyre

Suitable for : QUTE *T&C Apply 

නිෂ්පාදන වර්ගය : ටයර් වෙළඳ නාමය : MRF Price : LKR 6,390.00
ඇස්තමේන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න
නවතම

KTM DUKE 125 EU

The KTM 125 DUKE may be the entry-level bike of the range, but it isn't here to play games. It's built with the same attitude as the bigger bikes – and it shows. It's no holds barred with this urban warrior, complete with an LED headlight and TFT display. This 4-stroke single cylinder

නිෂ්පාදන වර්ගය : යතුරු පැදි වෙළඳ නාමය : KTM මාදිලිය : DUKE Price : LKR 649,950.00
ඇස්තමේන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

150/60R17 66S REVZ-C1 TL C

Suitable for : KTM

නිෂ්පාදන වර්ගය : ටයර් වෙළඳ නාමය : MRF Price : LKR 15,850.00
ඇස්තමේන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

80/100-18 54P NGP ZRY TL

Suitable for : TVS star sport-100, TVS metro, Honda shine, hero CBZ-150, Yamaha YBR

නිෂ්පාදන වර්ගය : ටයර් වෙළඳ නාමය : MRF Price : LKR 6,350.00
ඇස්තමේන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

3.00-17 50P NGP ZPR-C

Suitable for : Bajaj Platina-100,Bajaj XCD 125 , Bajaj XCD 135, Bajaj Discovery 100, Honda Twister-110, Yamaha Crux, Tvs Jive

නිෂ්පාදන වර්ගය : ටයර් වෙළඳ නාමය : MRF Price : LKR 5,310.00
ඇස්තමේන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

100/90-18 56P NGP ZAPPER-Y TL

Suitable for : Karizma (old Model), New Hunk/ Hunk/ X Tream/ X Tream sport

නිෂ්පාදන වර්ගය : ටයර් වෙළඳ නාමය : MRF Price : LKR 8,460.00
ඇස්තමේන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

3.00-17 50P NGP PLUS-V2 N6

Suitable for : Bajaj Platina-100,Bajaj XCD 125 , Bajaj XCD 135, Bajaj Discovery 100, Honda Twister-110, Yamaha Crux, Tvs Jive

නිෂ්පාදන වර්ගය : ටයර් වෙළඳ නාමය : MRF Price : LKR 5,440.00
ඇස්තමේන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න