අපගේ නවතම අමතර කොටස් අලෙවි මධ්‍යස්ථානය සහ වර්ක් ෂොප් එක වැඩි ඉඩ කඩ සහිත මඩපාතට

අපගේ නවතම අමතර කොටස් අලෙවි මධ්‍යස්ථානය සහ වර්ක් ෂොප් එක වැඩි ඉඩ කඩ සහිත මඩපාතට

අපගේ නවතම අමතර කොටස් අලෙවි මධ්‍යස්ථානය සහ වර්ක් ෂොප් එක වැඩි ඉඩ කඩ සහිත මඩපාතට

අලුත්වැඩියා සහ සේවා වඩාත් පිරිපුන්ව ඉටු කර දීමට හැකියාව ලබා දෙමින් 2019 ඔක්තෝබර් 10 සිට අපගේ නවතම අමතර කොටස් අලෙවි මධ්‍යස්ථානය සහ වර්ක් ෂොප් එක වැඩි ඉඩ කඩ සහිත පිළියන්දල, මඩපාතට.

(පහසුකම් සංකීර්ණය 1, ජඹුරලිය, මඩපාත, පිළියන්දල)

එදින පැමිණෙන ඔබට,
තෝරාගත් බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් සඳහා 50% දක්වාද, FORTEM බැටරි සඳහා 30% ක්ද, DPMC MRF ත්‍රිරෝද රථ සහ මෝටර් සයිකල් ටයර් සඳහාද සුවිශේෂී වට්ටම්.

  • Date : October 10, 2019
  • Time : 10:00 AM
  • Venue : පහසුකම් සංකීර්ණය 1, ජඹුරලිය, මඩපාත, පිළියන්දල