බජාජ් ජෙනුයින් වාසි පොළ - ත්‍රිකුණාමලය

බජාජ් ජෙනුයින් වාසි පොළ - ත්‍රිකුණාමලය

බජාජ් ජෙනුයින් වාසි පොළ - ත්‍රිකුණාමලය

බජාජ් ජෙනුයින් වාසි පොළ - ත්‍රිකුණාමලය
ජූනි 6,7 සහ 8 යන දිනයන් හීදී ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය ඉදිරිපිට පැවැත්වේ.
එහිදී,

- FORTEM බැටරි සඳහා 10% ක වට්ටමක්.
- DPMC MRF ටයර් සඳහා 15% ක වට්ටමක්.
- බජාජ් මෝටර් සයිකල් හා ත්‍රීරෝද රථ සඳහා වායු විමෝචන පරීක්ෂාව නොමිලේ.
- මිලදී ගන්නා බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ සඳහා ක්‍රොස් ජැක් එකක් නොමිලේ.
- පැරණි බජාජ් වාහනය නවතම බජාජ් වාහනයකට හුවමාරු කිරීමේ අවස්ථා.
- වටිනා කැප්, ටී ෂර්ට් , කුඩ, මග් දිනා ගැනීමේ අවස්ථාව.

වැඩි විස්තර සඳහා,
අමතන්න :
0264 783 140/ 0768 379757 (Tamil)
0767 376 796 (sinhala)

  • Date : June 07, 2019
  • Time : 9:00 AM
  • Venue : ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය ඉදිරිපිට