බජාජ් ජෙනුයින් වාසි පොළ (මොණරාගල / හලාවත)

බජාජ් ජෙනුයින් වාසි පොළ (මොණරාගල / හලාවත)

බජාජ් ජෙනුයින් වාසි පොළ (මොණරාගල / හලාවත)

බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම මත බජාජ් ජෙනුයින් වාසි පොළ මොණරාගල සහ හලාවත නගරයටත්.

මාර්තු 22 සහ 23 යන දිනයන් හීදී මොණරාගල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය ඉදිරිපිටද, මාර්තු 21, 22 සහ 23 යන දිනයන් හීදී හලාවත SPARE PARTS OUTLET ඉදිරිපිටද 
බජාජ් ජෙනුයින් වාසි පොළ පැවැත්වේ. එහිදී ඔබට 

 • සියළුම බජාජ් යතුරුපැදි චේන් සකසා ලිහිසිතෙල් යෙදීම නොමිලේ.  
 • සියළුම බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ සඳහා ග්‍රීස් ගැසීම නොමිලේ.  
 • බජාජ් මෝටර් සයිකල් හා ත්‍රීරෝද රථ සඳහා වායු විමෝචන පරීක්ෂාව නොමිලේ. 
 • මිලදී ගන්නා බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ සඳහා ක්‍රොස් ජැක් එකක් නොමිලේ. 
 • FORTEM බැටරි සඳහා 20% ක වට්ටමක්. 
 • MRF ටයර්  සඳහා 10% ක  වට්ටමක්. 
 • තෝරාගත් බජාජ්  මෝටර්  සයිකල් මාදිලි සඳහා රු 20,000/- ක් දක්වා වට්ටමක්.  
 • අවම මූලික ගෙවීම  යටතේ බජාජ් යතුරුපැදි මිලදීගැනීමේ අවස්ථා. 
 • පල්සර් 200 NS සහ පල්සර් 160 NS මෝටර්  සයිකල් සඳහා හෙල්මට්  එකක් නොමිලේ සහ විදේශ සංචාර දිනාගැනීමේ අවස්ථා. 
 • පැරණි බජාජ් වාහනය නවතම බජාජ් වාහනයකට හුවමාරු කිරීමේ අවස්ථා. 
 • ඇසට්ලයින් වෙතින් අවම පොලී අනුපාත යටතේ කඩිනම් ලීසින් පහසුකම්. 

වැඩි විස්තර සඳහා,
අමතන්න : 
මොණරාගල - 055 4700 610/ 077 7004 217/ 077 0536 342 
හලාවත - 032 4700 620/ 077 3898 177

 • Date : March 22, 2019
 • Time : 9:00 AM
 • Venue : මොණරාගල සහ හලාවත