බජාජ් ජෙනුයින් වාසි පොළ

බජාජ් ජෙනුයින් වාසි පොළ

දිවයින පුරා DPMC අමතර කොටස් අලෙවි මධ්‍යස්ථාන 14 කදී,

බජාජ් ජෙනුයින් වාසි පොළ - දිවයින පුරා DPMC අමතර කොටස් අලෙවි මධ්‍යස්ථාන 14 කදී,

ඔබත් ජෙනුයින් වාසි පොළට පැමිණ වාසි රැසක් අත්විඳින්න.

  • FORTEM බැටරි සඳහා 30% ක වට්ටමක්.
  • MRF ටයර්  සඳහා 10% ක  වට්ටමක්.
  • පැරණි බජාජ් වාහනය නවතම බජාජ් වාහනයකට හුවමාරු කිරීමේ අවස්ථා.

සහ තවත් වටිනා වාසි රැසක්.

2019 ජූනි 24 සිට 29 දක්වා

මාළිගාවත්ත, යක්කල, මහනුවර, අම්බලන්ගොඩ, ගාල්ල, මාතර, හලාවත, අනුරාධපුර, කදුරුවෙල, රත්නපුර, බදුල්ල, යාපනය, අක්කරෙයිපත්තු, ත්‍රිකුණාමලය යන නගරයන් වලදී පැවැත්වේ..

  • Date : June 24, 2019
  • Time : 9:00 AM
  • Venue : DPMC අමතර කොටස් අලෙවි මධ්‍යස්ථාන 14 කදී