බජාජ් ජෙනුයින් සාත්තුව - රත්ගම

බජාජ් ජෙනුයින් සාත්තුව - රත්ගම

බජාජ් ජෙනුයින් සාත්තුව - රත්ගම

ඔබගේ බජාජ් වාහනයට පරිපූර්ණ සාත්තුවක්. ඔබත් එන්න මාර්තු 13 සහ 14 දින වල රත්ගම, ගම්මැද්දගොඩ අජිත් මෝටර්ස් වෙත. මොටර් සයිකල් තත්ව පරීක්ෂාව සහ දුම් පරීක්ෂාව නොමිලේ.. බජාජ් ජෙනුයින් අමතර කොටස් සහ DPMC MRF Tyre සඳහා සුවිශේෂී වට්ටම්..

  • Date : March 14, 2020
  • Time : 8:30 AM
  • Venue : අජිත් මෝටර්ස්, ගම්මැද්දගොඩ, රත්ගම