අපගේ නවතම Bajaj අමතර කොටස් අලෙවි මධ්‍යස්ථානය සහ වර්ක් ෂොප් එක දැන් මඩපාත

අපගේ නවතම Bajaj අමතර කොටස් අලෙවි මධ්‍යස්ථානය සහ වර්ක් ෂොප් එක දැන් මඩපාත

අපගේ නවතම Bajaj අමතර කොටස් අලෙවි මධ්‍යස්ථානය සහ වර්ක් ෂොප් එක දැන් මඩපාත

බජාජ් වාහන අලුත්වැඩියා කටයුතු සහ බජාජ් නියම අමතර කොටස් වඩාත් පහසුවෙන් මිලදී ගැනීම සඳහා අපගේ නවතම අමතර කොටස් අලෙවි මධ්‍යස්ථානය සහ වර්ක් ෂොප් එක අද දින DPMC පහසුකම් සංකීර්ණය 1, ජඹුරලිය, මඩපාත, පිළියන්දලදී සුබ මොහොතින් විවෘත කරන ලදී.