බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් දිනන්න කෑෂ්

බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් දිනන්න කෑෂ්

බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් දිනන්න කෑෂ්

ඔන්න මෙදා පාර ඔබේ ජෙනුයින් මනාපයට  ලක්ෂ ගණනින් මුදල් තෑගි.

බජාජ් ජෙනුයින් මෝටර් සයිකල් පාර්ට්ස් මිලදී ගෙන රු.100,000/- දක්වා මාස් පතා මුදල් තෑගි දිනාගන්න ඔබටත් වරම්.. 

මෙම දීමනාව DPMC ප්‍රධාන අමතර කොටස් ඩීලර්වරුන්ගෙන් සහ Spare Parts Outlets වෙතින් රු.5000/- වඩා වැඩි මිලදී ගැනීම් සඳහා පමණි. 
දිනුම් ඇදීමට සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා ERP බිල්පත සමග තරඟ කූපනය අමුණා අදාල කූපන් පෙට්ටියට බහාලන්න.

බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් මිලදී ගැනීමේදී අලිපැංචා ලාංඡනය සහිත හොලෝග්‍රෑම් ස්ටිකරය තිබේදැයි හොඳින් බලන්න. 

මෙම දිනුම් ඇදීම 2019 ඔක්තෝබර් 01 වනදා සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා පමණි. 

වැඩි විස්තර සඳහා 
අමතන්න : 011 4700 600

  • Promotion Start Date : October 01, 2019
  • Promotion End Date : December 31, 2019