බජාජ් කියුට් සඳහා උපතින්ම එන DPMC MRF ටයරය දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ

බජාජ් කියුට් සඳහා උපතින්ම එන DPMC MRF ටයරය දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ

බජාජ් කියුට් සඳහා උපතින්ම එන DPMC MRF ටයරය දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ

Bajaj Qute සඳහා උපතින්ම එන DPMC MRF ටයරය දැන් ඔබට ළඟම ඇති DPMC Spare Parts Outlet වෙතින් හඳුන්වාදීමේ සුවිශේෂී වට්ටමක් සමගින්.

විශේෂ මිල රු. 6440/-

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න : 011 4700 600

  • Promotion Start Date : November 06, 2019
  • Promotion End Date : November 30, 2019