රෝද දෙකට ඩබල් වාසි

රෝද දෙකට ඩබල් වාසි

රෝද දෙකට ඩබල් වාසි

ඔබේ යතුරුපැදි සිහිනය සැබෑවක් කරගන්න මෙන්න අනගි අවස්ථාවක්. 
DPMC වෙතින් බජාජ් සහ පල්සර් මෝටර්සයිකල් සඳහා රු.26,000/- ක් දක්වා දැවැන්ත  වට්ටම්. 

ඔබත් අදම පැමිණ ඔබේ ප්‍රියතම බජාජ් මෝටර්සයිකලය වෙන් කරවාගන්න.

වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා
අමතන්න : 077 367 5513

*කොන්දේසි සහිතයි

  • Promotion Start Date : July 10, 2019
  • Promotion End Date : July 31, 2019