අලුත්ම Bajaj Qute රථයක් ඔබේම කරගන්න

අලුත්ම Bajaj Qute රථයක් ඔබේම කරගන්න

අලුත්ම Bajaj Qute රථයක් ඔබේම කරගන්න

ඔබේ බජාජ් මෝටර්සයිකලය හෝ ත්‍රීරෝද රථය අපට දී අලුත් Bajaj Qute රථයකට මාරු වන ඔබට රු 20,000 දක්වා වට්ටම් සහ මූල්‍ය පහසුකම් එසැනින්. 

කොන්දේසි සහිතයි

නොවැම්බර් 6 සිට 8 දක්වා දිවයින පුරා ස්ථාන 28 කදී මෙම වාසිය ඔබත් අත්විඳින්න.

Campaign location Duration Contact number
     
 Zarook Motors – Thiladiya (service Dealer)  05 – 08/11/2019 772981041
Kaduruwela town 06 - 08/11/2019 778824586
Thushra Motors -Katana 06 - 08/11/2019 773675516
INFRONT OF Petrol Shed Baddegama   06-08/11/2019 769113128
Chathuri Motors-no 24/A, Delgahawatta Road, Udahamulla ,Nugegoda 08/11/2019 778202726
Salomi Service centre , Central Camp  06 - 08/11/2019 772981028
Suranga Motors-Dickwella  06 - 08/11/2019 772981006
In front Linganagar IOC filling station - Trincomalee town 06 - 08/11/2019 774339181
New Ocean engineer. Wadduwa 06 - 08/11/2019 777712763
Infront of R M Ariyadasa & Sons  - Bandarawela 06 - 08/11/2019 774810835
In front of Bus Stand at Habaraduwa 06 - 08/11/2019 773446864
Old bus stand-Vavuniya 06 - 08/11/2019 772981015
In front of ABI Motors  - Nelliady Town 06 - 08/11/2019 773441833
Paddirippu Junction - Kaluwanchikudy 06 - 08/11/2019 772981011
Danasiri Motors - Nawalapitiya  06 - 08/11/2019 777181287
Anjalee Motors -Rambukkana  06 - 08/11/2019 777181287
Rajapaksha Motors - Pallepola  06 - 08/11/2019 771633471
 ROYAN ENTERPRICES – BALALUWEWA  06 - 08/11/2019 772981003
In front of Mano Motors - Walasmulla 06 - 08/11/2019 772981053
In front of the Aruna Motors - Aluthgama 06 - 08/11/2019 765236047
Yasantha Motors - Poogoda 06 - 08/11/2019 772981047
Priyantha Motors - Ratnapura 14 - 16/11/2019 772981028
Dayagaran bajaj Center Thalawakale 06 - 08/11/2019 765838985
Hasaru Enterprices PVT 06 - 08/11/2019 778820493
Suranga motors Gepallawa 06-07/11/2019 778200620
Ishadi Motors - Embilipitiya 06 - 08/11/2019 771496953

 

 

  • Promotion Start Date : November 06, 2019
  • Promotion End Date : November 08, 2019