අලුත්ම Bajaj Qute රථයක් ඔබේම කරගන්න

අලුත්ම Bajaj Qute රථයක් ඔබේම කරගන්න

අලුත්ම Bajaj Qute රථයක් ඔබේම කරගන්න

ඔබේ බජාජ් මෝටර්සයිකලය හෝ ත්‍රීරෝද රථය අපට දී අලුත් Bajaj Qute රථයකට මාරු වන ඔබට රු 20,000 දක්වා වට්ටම් සහ මූල්‍ය පහසුකම් එසැනින්. 

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න : 0773519781

කොන්දේසි සහිතයි..

  • Promotion Start Date : February 01, 2020
  • Promotion End Date : February 29, 2020