நாம் எமது ஊழியர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பணியிடங்களைப் பற்றி அக்கறை கொண்டுள்ளதுடன் . இவற்றுக்கான வெகுமதிகளாக இவ்விருதுகளையும் இச்சான்றிதழ்களையும் பெற்றுள்ளோம்.

Certifications

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

Certification awarded by the Sri Lanka Standards Institution (SLSI) in recognition of our commitment to comply with Environmental Management System requirements at our Facilities Complex I, Facilities Complex II, Facilities Complex IV and Ranna Manufacturing Complex.

Awards

National Safety Awards (2001 , 2003 & 2014)

National Safety Awards (2001 , 2003 & 2014)

All-Island National Safety Merit Award - for health and safety measures taken for our employees, customers, contract workers and all those who visit our premises.

5S Awards (2001, 2002 , 2011 & 2014)

5S Awards (2001, 2002 , 2011 & 2014)

Merit Awards at the Taiki Akimoto 5S Awards organised by the Japan Sri Lanka Technical and Cultural Association (JASTECA).