விற்பனையின் பின்னரான சிறந்த சேவையை வழங்க மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பம் மற்றும் உபகரணங்களை பயன்படுத்துகிறது. சிறப்பான சேவையை வழங்குவதற்க்காக பழுது பார்தல் மற்றும் வாகன சேவையின் போது உற்பத்தியாளரின் குறிப்புக்கள் வழிக்காட்டல்கள் பின்பற்றப்படுகின்றது.

வாகனங்களின் பராமறிப்பு மற்றும் பழுதுப்பார்த்தல் நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் அனுபவமுடய தேர்சிப்பெற்ற சேவை அணிகளின் மூலமே DPMC இனால் கையாளப்படுகின்றது. பாரிய சேவை திறனுடய பட்டறையில் மேம்படுத்தப்பட்ட மென்பொருள் சாதனத்தினூடாக ஒவ்வொரு வாகனங்களினதும் விவரங்கள் பராமரிக்கப்படுகின்றது..

தொலைபேசி :

 • முச்சக்கர வண்டி ;மோட்டார் சைக்கிள் | 0114700600 | 0777737180 | 0773451816
 • Automobile detailing & Interior Cleaning | 0773501755 | 0773601740

*நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது

Motorcycle Service

Motorcycle Service

Lubricant service at an affordable price 

►Oil And Filter Change
►Advising Customer On Choosing Correct Oil Type
►Cleaning Of Oil Strainer / Centrifugal Filter / Oil Filter
►Cleaning Air Filter Element & Air Filter Cover
►Engine Idling Speed Adjustment
►Complete Wash And Wax Free Check-up
►Spark Plug /Gap replacement
►Clutch Lever Free Play
►Brake Cam & Pedal Pivot Pin
►Rear Sprocket / Brake & Tyre Pressure
►Steering Play
►Battery Electrolyte Level
►Fuel House
►And Much More

Three Wheel Service

Three Wheel Service

Lubricant service at an affordable price for three wheeler ►Oil And Filter Change ►Advising Customer On Choosing Correct Oil Type ►Cleaning Of Oil Strainer / Air Filter / Oil Filter / Spark Plug ►Lubrication Of Control Levers / Gear Shifter / Grease Nipples / Rear Axie & Meter Drive Unit ►Top-Up Brake Fluid Free Check-Up ►Vave Clearance ►Control Cables ►Front / Rear Hand Brake ►Battery Electrolyte Level ►Light / Horn & Switch Operation ►And Much More

Bajaj QUTE Service

Bajaj QUTE Service

Qute Service

 • Engine Oil And Filter Change
 • All Fluid Level Checks
 • Cleaning Of Oil Strainer / Air Filter / Oil Filter / Spark Plug
 • Wheel Rotation And Tyre Inspection
 • Brake System Inspection
 • Complete Body Wash Including Undercarriage Wash And Vacuuming Interiors
 • Free Body Wax

Free Check-up

 • Battery Health
 • Light/Horn & Switch Operation
 • And Much More

Service related labour free on 5th service.  *Conditions apply
Contact us on 0114700630

Vehicle Interior - Leather Cleaning and Care

Vehicle Interior - Leather Cleaning and Care

Vehicle Interior - Leather Cleaning and Care

Professional leather care treatmentby DPMC workshop increases the durability and strength of your vehicle's leather interior and enhance its smoothness and comfort 
Monaday to Friday 7.00 AM - 5.00 PM
Starting price : LKR 1380/= 

Contact us on 0114700630

Automobile Washing and Detailing

Automobile Washing and Detailing

Small Vehicles (Below 1050kg)

Body wash Rs.640/=
Body wash & Vacuum clean  Rs.700/=
Body wash, under carriage & Vacuum clean Rs.2130/=
Surface refinement & interior cleaning  Rs.6910/=

 

 Medium Vehicles (1050-1350kg)

Body wash Rs.640/=
Body wash & Vacuum clean  Rs.800/=
Body wash, under carriage & Vacuum clean Rs.2460/=
Surface refinement & interior cleaning  Rs.7750/=

 

 Large Vehicles (1350-2100kg)

Body wash Rs.1020/=
Body wash & Vacuum clean  Rs.1120/=
Body wash, under carriage & Vacuum clean Rs.2780/=
Surface refinement & interior cleaning  Rs.10990/=

 

 


 


Large Vehicles (Over 2100kg)

Body wash Rs.1230/=
Body wash & Vacuum clean  Rs.1450/=
Body wash, under carriage & Vacuum clean Rs.3350/=
Surface refinement & interior cleaning  Rs.13190/=

 

 

 

 Free 6th Body wash and vacuum clean in any category.  *Conditions apply
Contact us on 0114700630

Automobile Washing and Detailing

Automobile Washing and Detailing

Medium Vehicles (1050-1350kg)

Body wash

LKR 640/=

Body wash & Vacuum clean 

LKR 800/=

Body wash, under carriage & Vacuum clean

LKR 2460/=

Surface refinement & interior cleaning 

LKR 7750/=

 

 

 

 

 

 

 

Free 6th Body wash and vacuum clean in any category. 
*Conditions apply
Contact us on 0114700630

 

Automobile Washing and Detailing

Automobile Washing and Detailing

Large Vehicles (1350-2100kg)

Body wash

LKR 1020/=

Body wash & Vacuum clean 

LKR 1120/=

Body wash, under carriage & Vacuum clean

LKR 2780/=

Surface refinement & interior cleaning 

LKR 10990/=

 

 

 

 

 

 

 

Free 6th Body wash and vacuum clean in any category. 
*Conditions apply
Contact us on 0114700630

Automobile Washing and Detailing

Automobile Washing and Detailing

Extra Large Vehicles (Over 2100kg)

Body wash

LKR 1230/=

Body wash & Vacuum clean 

LKR 1450/=

Body wash, under carriage & Vacuum clean

LKR 3350/=

Surface refinement & interior cleaning 

LKR 13190/=

 

 

 

 

 

 

 

Free 6th Body wash and vacuum clean in any category. 
*Conditions apply
Contact us on 0114700630

BAjaj Three Wheel Service
Discover 125 Service
Pulsar NS 150 Service

பாராட்டுக்கள்

Great service by the staff at Hyde Park corner office.

Chandana Mayura